nimed@nimed.ee | mtü eesti isikulooline indeks

Oma andmete pakkumine andmebaasi liitmiseks

Eesti Isikulooline Indeks võtab hea meelega vastu kasutajate endi loodud andmebaase, pakkudes omalt poolt soovi korral punkte EILI kasutamiseks. Kui teil on oma andmeid, mida soovite liita, siis minimaalselt peavad neis olemas olema iga isiku ees- ja perekonnanimi. Kindlasti on teistel andmete vastu suurem huvi, kui kirjas on ka sünniaeg (või ka ainult sünniaasta), selle puudumisel surmaaeg (või surma-aasta) ning sünnikoht või mingi elukoht (näiteks küla, mõis, vald, kihelkond või maakond — küla puhul oleks täpsustuseks vaja ka mõisa või valda, üdiselt on eelistatud vaid üks (pigem veidi suurema koha) kohanimi).

Korrastatud andmed: kõik andmed on eraldi veergudesJagatavaid andmeid võtame vastu mitmel kujul. Korrastatud andmed on need, kus isikud asuvad mõne tabelarvutusprogrammi failis (Microsoft Excel, OpenOffice Calc, iWorks Numbers jne), kus kõik andmed asuvad eraldi veergudes ning kus alternatiivsed nimed on avatud (nt Mad(d)is(s)o(h)n-i asemel on kõik kaheksa alternatiivi välja kirjutatud ning seitse neist viitavad ühele põhinimekujule). Tabel võib olla ka tekstifailis (doc, pdf, txt), kuid siis peavad veerud olema eraldatud mõne märgiga, mida muuks otstarbeks ei kasutata, näiteks tabulaatoriga (Tab-nupp klaviatuuril). Kuupäevade puhul on oluline, et neid on sisestatud ühtse põhimõtte järgi (näiteks alati aasta/kuu/päev või siis päev/kuu/aasta, mitte segamini, samuti päev ja kuu alati samamoodi, nt 05.05 või 5. mai, mitte segamini). Juhul kui daatum on teada vaid osaliselt, näiteks ainult aasta, siis ei tohi eksitavalt olla märgitud 01.01.1868 või 11.11.1868, vaid ainult aasta number. Kui sünni võit egevusaega teada ei ole võib daatum ka üldse puududa.

Korrastatud andmetele minimaalset kirjete arvu pole (siiski üksikkirjeid me vastu ei võta) ning nende puhul saab andmete omanik 50% nende vaatamisest saadud punktidest ise kasutamiseks. Punktid kantakse üle kaks korda aastas. Peab siiski arvestama, et huvi teie andmete vastu võib olla väga väike, näiteks kvartalis võib teie andmekogust ostetud olla vaid 1% kirjetest.

Mitte-korrastatud andmed: kuigi andmed asuvad tabelarvutusprogrammis, on kõik väljad ühes lahtris koosKorrastamata andmed on kõik need, mis eelnevast erinevad ning mistõttu on meil nendega rohkem tööd. Neis võivad näiteks ees- ja perekonnanimed asuda ühel väljal, sulgude abil esitatud mitu nimevarianti, nimed asuda tavalises tekstidokumendis või olla muul moel ebastandardsed. Korrastamata andmete eest pakume seetõttu kuni 25% meie kaudu ostetud punktidest (olenevalt andmete üle kandmiseks kuluva töö hulgast) ning andmeid võtame vastu alates 500 kirjest.

Andmeid on võimalik üle anda kahes ulatuses: täielikult, st isikunimed koos nende kohta oleva teabega (elulooandmed, allikaviited vmt) või ainult meie põhitabelisse sobivas mahus (pere- ja eesnimi, sünniaeg ja -koht või tegevusaeg ja -koht). Viimasel juhul viitame kirjes andmete jagaja e-posti aadressile ning sel juhul peab jagaja võtma endale kohustuse vastata kasutajate e-kirjadele täpsema infoga andmete päritolu kohta ja teha seda mõistliku aja jooksul (nt paar tööpäeva).

Oma andmeid jagades võib andmete andja taodelda viidete tasuta nähtavaks tegemist -- oleme sellega nõus kahel tingimusel: (1) andmed peavad olema korrastatud ja (2) andmetes esinevad väljad peavad vastame meie põhitabelile. Kui need tingimused on täidetud, võtab andmete liitmine meie jaoks vaid minimaalse hulga tööd, mis võimaldab meil neid edasi tasuta jagada. Kui sellised andmed on ainult andmete jagajal endal olemas, siis on andmete viiteks tema e-posti aadress; kui aga samad andmed on saadaval ka kuskil internetis, saame viidata ka neile.

Meie arvates parim viis andmete jagamiseks on selline, kui andmed on korrastatud, rikkalikud (st kõik andmed eri veergudes) ning te annate nad üle täielikult. Sellisel juhul loome neist eraldi andmebaasi ning viite väljaostmisel näitame kasutajale nö täiskirjet teie andmebaasist. Sellisel juhul saame kõik automatiseerida ning ei meil ega teil pole tarvis midagi teha, kui kasutaja viite välja ostab.

Andmete jagaja näeb alati oma jagatud andmeid tasuta.

Kui olete huvitatud oma andmete jagamisest meie kaudu laiale kasutajaskonnale, saamaks võimaluse EILIt tasuta kasutada, siis võtke meiega ühendust!

nimed@nimed.ee | tel: +372 5288329, +372 7420882 | Tiigi 10-51, 51003 Tartu